سلام به هرهمه، ما در درس امروز، قسمت یازدم: انترفیس چیه در زبان جاوا مورد بحث قرار خواهیم داد، امیدورام این در برای شما مفید باشد

Interface در جاوا

اینترفیس: ها مثل یا نوع داده ای میانند

Abstract: یعنی متدی که بدنه ندارد

 • Sparow گنجشک
 • Bird پرنده
 • Chiken مرغ
 • Canry قناری
 • extends در زبان جاوا برای ارث بری استفاده می شود
package Interfces;
public class Main {
	
	public static void main(String[] args) {
		// Write your code here کد را اینجا بنویس
		Chiken ch1 = new Chiken();
		Canry canry = new Canry();
		
		Flyable flyable1 = new Sparow();
		flyable1.fly();
		
		Flyable flyable2 = new Canry();
		flyable2.fly();
	}
}
خروجی کد از متد مین
package Interfces;

public class Bird {    // ما کلاسی به نام پرنده تعریف کردیم 
	public void fly() {  // و رفتار پرواز کردن را از خود نشان می دهد
		System.out.println("i'm flying...");
	}
}
package Interfces;

public class Chiken extends Bird{
	@Override
	public void fly() {
		//super.fly();
		System.out.println("i'm not albe to fly");
        // من پرواز نمی توانم بکنم
		
	}
}
package Interfces;

public class Animal {
	
	public void eat() {
		System.out.println("i'm eating...");
	}
	
	public void sleep() {
		System.out.println("i'm");
	}
}
 • ما در کلاس حیوان متد
 • eat()
 • داریم که یک رفتار را از خود نشان می دهد یا انجام می دهد
package Interfces;

public class Sparow extends Bird implements Flyable{
	
	@Override
	public void fly() {
		System.out.println("i'm a sparow and i'm flying..");
		// یعنی من یک گنجشگم و دارم پرواز می کنم 	
	}
}
package Interfces;

public interface Flyable {
	void fly(); // this method is (abstract) این متد ابسترگ است یعنی بدنه ندارد

}

ما در بالا یک اینترفیس را تعریف کردیم و این متدها بدنه ندارد

package Interfces;

public class Canry extends Bird implements Flyable{
	// Canry یعنی قناری 
	
	@Override
	public void fly() {
		System.out.println("i'm canry and i'm flying");
	}
}

ما در درس امروز اینترفیس ها در به شما ارايه دادیم و امیدواریم که این درس برای شما مفید باشد اگر از این در، در بعضی از جاها کد روش اش را نفهمیدید لینک که در پایین گذاشتم میتوانید از این منبع فایده ببرید

منبع: https://www.youtube.com/watch?v=PRn-Akj18Jc