C# Subnet Maneger yani  Ağ Tarama ve İşlem Yapma Programı düzenledim alt ağları tarayarak internetinize bağlı ağdaki bilgisayarları gösterip , yönetici izininiz olması durumunda üzerlerinde işlem yapmanıza olanak tanıyor.C# Ağ programlama örneği olarak görebilirsiniz.

C# Subnet Maneger Taramadan Sonra İşlem Yapma Penceresi Sağ tıktadır.
Ağ Tarama Programı
Örnek İşlem Komutu
using System.Net.NetworkInformation;// mac adresleri lazm olcak ağda islem yapacağız
using System.Threading;//eş zamanlı işlem yapmak için
using System.Net;// ping vs internet gerektiren kodlarımız için
using System.Management;
using System.Diagnostics;
using Microsoft.Win32;
using System.IO;

Yukarıdaki Kütüphane Kodlarını Projemize dahil ediyoruz.

Ardından bütün kodlar bu şekilde Projenizin gerekli yerlerine yapıştırırsınız artık takıldınız yer olursa yorum yazabilirsiniz.

namespace Subnet_Manager
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      lblStatus.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
//boş olanlar kırmızı renk alacak sistemsel olarak
      lblStatus.Text = "BOŞ";
      Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
    }

    Thread myThread = null;

    public void scan(string subnet)
    {
      Ping myPing;
      PingReply reply;
      IPAddress addr;
      IPHostEntry host;
//gerekli değişkenlerimizi aldık
      progressBar1.Maximum = 254;

      progressBar1.Value = 0;
//ipler 0dan başlar 255 kadardır bu nedenle progressbar değerlerini 
//0 254 arasında değiştirdik

      listVAddr.Items.Clear();
//listbox temizliyoruz her taramada

      for (int i = 1; i < 255; i++)
      {
//programımızda alt alan adı yazdırıyoruz bu nedir örneğin 192.168.1
//ancak klasik bi ip 192.168.1 ile 192.168.1.255 arasındadır
//bu sebeple döngü ile her ağa ping atarak bu alandan geri dönüş olup
//olmadığına bakacağız for 1 ile 255 arası çalıştırdık
        string subnetn = "." + i.ToString();
//örnek 192.168.1 değerine . ekledik daha sonra i değerini verdik
//ilk dönmesinde değer 192.168.1.1 oldu
        myPing = new Ping();
        reply = myPing.Send(subnet + subnetn, 900);
//daha sonra oluşturdumuz ipye ping attik
        lblStatus.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
        lblStatus.Text = "Taranıyor: " + subnet + subnetn;
//taranıyor yazısı ve ip gösterdik lbl rengi bu sürede yesil
        if (reply.Status == IPStatus.Success)
        {//eğer olumlu dönerse listboxa eklicek hostu ve ipimizi kaydedecek
          try
          {
            addr = IPAddress.Parse(subnet + subnetn);
            host = Dns.GetHostEntry(addr);

            listVAddr.Items.Add(new ListViewItem(new String[] { subnet + subnetn, host.HostName, "Hazır" }));
          }
          catch {listBox1.Items.Add("" + subnet + subnetn+ " için ana makine adı alınamadı"); }
        }
        progressBar1.Value += 1;
      }
//dönmezse bişe yapmasına gerek yok işlemlere devam
      cmdScan.Enabled = true;
      cmdStop.Enabled = false;
      txtIP.Enabled = true;
      lblStatus.Text = "Bitti!";
      int count = listVAddr.Items.Count;
      MessageBox.Show("Tarama Tamamlandı!\n " + count.ToString() + " Host Bulundu.", "Tamamlandı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }

    public void query(string host)
    {
      //ramazanakbuz.com arada siteme uğrayın ne var ne yok
      string temp = null;
      string[] _searchClass = { "Win32_ComputerSystem", "Win32_OperatingSystem", "Win32_BaseBoard", "Win32_BIOS" };
      string[] param = { "UserName", "Caption", "Product", "Description" };

      lblStatus.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;

      for (int i = 0; i <= _searchClass.Length - 1; i++)
      {
        lblStatus.Text = "Bilgi Alınıyor.";
        try
        {
          ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("\\\\" + host + "\\root\\CIMV2", "SELECT *FROM " + _searchClass[i]);
          foreach (ManagementObject obj in searcher.Get())
          {
            lblStatus.Text = "Bilgi Alınıyor. .";

            temp += obj.GetPropertyValue(param[i]).ToString() + "\n";
            if (i == _searchClass.Length - 1)
            {
              lblStatus.Text = "Tamamlandı!";
              MessageBox.Show(temp, "Host Bilgisi: " + host, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
              break;
            }
            lblStatus.Text = "Bilgi Alınıyor. . .";
          }
        }
        catch (Exception ex) { MessageBox.Show("WMI sorgusunda hata.\n\n" + ex.ToString(), "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); break; }
      }
    }

    public void controlSys(string host, int flags)
    {
      #region 
      /*
       *Flags:
       * 0 (0x0)Log Off
       * 4 (0x4)Forced Log Off (0 + 4)
       * 1 (0x1)Shutdown
       * 5 (0x5)Forced Shutdown (1 + 4)
       * 2 (0x2)Reboot
       * 6 (0x6)Forced Reboot (2 + 4)
       * 8 (0x8)Power Off
       * 12 (0xC)Forced Power Off (8 + 4)
       */
      #endregion

      try
      {
        ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("\\\\" + host + "\\root\\CIMV2", "SELECT *FROM Win32_OperatingSystem");

        foreach (ManagementObject obj in searcher.Get())
        {
          ManagementBaseObject inParams = obj.GetMethodParameters("Win32Shutdown");

          inParams["Flags"] = flags;

          ManagementBaseObject outParams = obj.InvokeMethod("Win32Shutdown", inParams, null);
        }
      }
      catch (ManagementException manex) { MessageBox.Show("Error:\n\n" + manex.ToString(), "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); }
      catch (UnauthorizedAccessException unaccex) { MessageBox.Show("Yetkili?\n\n" + unaccex.ToString(), "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); }
    }

    private void cmdScan_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtIP.Text == string.Empty)
      {
        MessageBox.Show("IP Adresi Girilmedi.", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      else
      {
        myThread = new Thread(() => scan(txtIP.Text));
        myThread.Start();

        if (myThread.IsAlive == true)
        {
          cmdStop.Enabled = true;
          cmdScan.Enabled = false;
          txtIP.Enabled = false;
        }
      }
    }

    private void cmdStop_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myThread.Suspend();
      cmdScan.Enabled = true;
      cmdStop.Enabled = false;
      txtIP.Enabled = true;
      lblStatus.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
      lblStatus.Text = "Boş";
    }

    private void listVAddr_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button == MouseButtons.Right)
      {
        if (listVAddr.FocusedItem.Bounds.Contains(e.Location) == true)
        {
          conMenuStripIP.Show(Cursor.Position);
        }
      }   
    }

    private void cmdScan_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtIP.Text == string.Empty)
      {
        listBox1.Items.Add("IP Adresi Girilmedi.");
      }
      else
      {
        myThread = new Thread(() => scan(txtIP.Text));
        myThread.Start();

        if (myThread.IsAlive == true)
        {
          cmdStop.Enabled = true;
          cmdScan.Enabled = false;
          txtIP.Enabled = false;
        }
      }
    }

    private void cmdStop_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      myThread.Suspend();
      cmdScan.Enabled = true;
      cmdStop.Enabled = false;
      txtIP.Enabled = true;
      lblStatus.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
      lblStatus.Text = "BOŞ";
    }

    private void showInfoToolStripMenuItem_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        string host = listVAddr.SelectedItems[0].Text.ToString();
      Thread qThread = new Thread(() => query(host));
      qThread.Start();
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show("Hata Aldınız IP adresi seçtiğinize emin olunuz eğer seçtiyseniz alttaki hatayı inceleyin"+hata);
      }
     
    }

    private void kapatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      string host = listVAddr.SelectedItems[0].Text.ToString();
      controlSys(host, 5);
    }

    private void yenidenBaşlatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string host = listVAddr.SelectedItems[0].Text.ToString();
      controlSys(host, 6);
    }

    private void gücüKapatToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string host = listVAddr.SelectedItems[0].Text.ToString();
      controlSys(host, 12);
    }

    private void yardımToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Program birkaç şekilde kullanılabilir ilk olarak LAN daki diğer bilgisayarları bulup yetkiniz dahilinde bunlar üzerinde kapat yeniden başlat sistem bilgisi öğrenebilirsizin ikinci olaraktan ise alt ağlarında hangi siteler bulunduğunu merak ettiğiniz sunucuların alt ağlarına bakabilirsiniz.");
    }

    private void hakkımdaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    
      
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("http://ramazanakbuz.com");
    }
  }
}
Takipte Kalın Yeni Projelerde Beraber Olma Dileğiyle
C# Subnet Manager Projeyi İndir