C# Stok Takip Otomasyonu başlangıç seviyesi bir projedir.Arşivde durması yerine faydalanabilecek arkadaşlar olabileceği düşüncesiyle paylaşıyorum.Umarım faydalı olur.

C# Stok Takip Otomasyonu Access Veritabanı 

projemiz lise seviyesidir ve cidden basittir.Basit bir ekleme, silme, güncelleme ve listeleme fonksiyonlarını içerir.Birde basit ve eğlenceli bir giriş ekranımız var.Umarım hepiniz için faydalı olur.

C# Stok Takip Otomasyonu Access Veritabanı İndirme Linki

https://yadi.sk/d/zYkAic6S3P6GCh  Stok Takip Otomasyonu İndir…

C# Stok Takip Otomasyonu Örnek Kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;

namespace DepoTakipOtomasyon
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=datam.accdb");
    public DataTable tablo = new DataTable();
    public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
    string DosyaYolu,DosyaAdi = "";
    int id;

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }

    private void btnStokEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (textBox1.Text.Trim() == "") errorProvider1.SetError(textBox1, "Boş geçilmez");
        else errorProvider1.SetError(textBox1, "");
        if (textBox2.Text.Trim() == "") errorProvider1.SetError(textBox2, "Boş geçilmez");
        else errorProvider1.SetError(textBox2, "");
        if (textBox3.Text.Trim() == "") errorProvider1.SetError(textBox3, "Boş geçilmez");
        else errorProvider1.SetError(textBox3, "");
        if (textBox4.Text.Trim() == "") errorProvider1.SetError(textBox4, "Boş geçilmez");
        else errorProvider1.SetError(textBox4, "");
        if (textBox5.Text.Trim() == "") errorProvider1.SetError(textBox5, "Boş geçilmez");
        else errorProvider1.SetError(textBox5, "");

        if (textBox1.Text.Trim() != "" && textBox2.Text.Trim() != "" && textBox3.Text.Trim() != "" && textBox4.Text.Trim() != "" && textBox5.Text.Trim() != "")
        {
          bag.Open();
          kmt.Connection = bag;
          kmt.CommandText = "INSERT INTO stokbil(stokAdi,stokModeli,stokSeriNo,stokAdedi,stokTarih,kayitYapan,dosyaAdi) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + dateTimePicker1.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + DosyaAdi + "') ";
          kmt.ExecuteNonQuery();
          kmt.Dispose();
          bag.Close();
          for (int i = 0; i < this.Controls.Count; i++)
          {
            if (this.Controls[i] is TextBox) this.Controls[i].Text = "";
          }
          listele();
          if (DosyaAdi != "") File.WriteAllBytes(DosyaAdi, File.ReadAllBytes(DosyaAc.FileName));
          MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Tamamlandı ! ", "İşlem Sonucu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }

      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Kayıtlı Seri No !");
        bag.Close();
      }
      bag.Open();
      kmt.Connection = bag;
      kmt.CommandText = "INSERT INTO hareket(hareket,tarih,kullanici) VALUES ('" + "Ekleme İşlemi Yapılmıştır..." + "','" + DateTime.Now.ToLongDateString() + "','" + textBox5.Text + "') ";

      kmt.ExecuteNonQuery();

      bag.Close();
    }

    private void btnStokSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      try
      {
        DialogResult cevap;
        cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
        if (cevap == DialogResult.Yes && dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString().Trim() != "")
        {
          bag.Open();
          kmt.Connection = bag;
          kmt.CommandText = "DELETE from stokbil WHERE stokSeriNo='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString() + "' ";
          kmt.ExecuteNonQuery();
          kmt.Dispose();
          bag.Close();
          listele();
        }
      }
      catch
      {
        ;
      }

      bag.Open();
      kmt.Connection = bag;
      kmt.CommandText = "INSERT INTO hareket(hareket,tarih,kullanici) VALUES ('" + "Silme İşlemi Yapılmıştır..." + "','" + DateTime.Now.ToLongDateString() + "','" + textBox5.Text + "') ";
      kmt.ExecuteNonQuery();

      bag.Close();
    }

    private void btnStokGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      bag.Open();
      kmt.Connection = bag;
      kmt.CommandText = "INSERT INTO hareket(hareket,tarih,kullanici) VALUES ('" + "Güncelleme İşlemi Yapılmıştır..." + "','" + DateTime.Now.ToLongDateString() + "','" + textBox5.Text + "') ";
      kmt.ExecuteNonQuery();


      bag.Close();
    }

    private void btnResimEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (DosyaAc.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        foreach (string i in DosyaAc.FileName.Split('\\'))
        {
          if (i.Contains(".jpg")) { DosyaAdi = i; }
          else if (i.Contains(".png")) { DosyaAdi = i; }
          else { DosyaYolu += i + "\\"; }
        }
        pictureBox1.ImageLocation = DosyaAc.FileName;
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Dosya Girmediniz!");
      }
    }

    private void btnResimSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.ImageLocation = "";
      DosyaAdi = "";
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      dateTimePicker1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      try
      {
        kmt = new OleDbCommand("select * from stokbil where stokSeriNo='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString() + "'", bag);
        bag.Open();
        OleDbDataReader oku = kmt.ExecuteReader();
        oku.Read();
        if (oku.HasRows)
        {
          pictureBox1.ImageLocation = oku[7].ToString();
          id = Convert.ToInt32(oku[0].ToString());
        }
        bag.Close();
      }
      catch
      {
        bag.Close();
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm3 = new Form3();
      frm3.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 FRM4 = new Form4();
      FRM4.Show();
      this.Hide();
    }

    public void listele()
    {
      tablo.Clear();
      bag.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select stokAdi,stokModeli,stokSeriNo,stokAdedi,stokTarih,kayitYapan From stokbil", bag);
      adtr.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      adtr.Dispose();
      bag.Close();
      try
      {
        dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
        //datagridview1'deki tüm satırı seç       
        dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "STOK ADI";
        //sütunlardaki textleri değiştirme
        dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "STOK MODELİ";
        dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "STOK SERİNO";
        dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "STOK ADEDİ";
        dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "STOK TARİH";
        dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "KAYIT YAPAN";
        dataGridView1.Columns[0].Width = 120;
        //genişlik
        dataGridView1.Columns[1].Width = 120;
        dataGridView1.Columns[2].Width = 120;
        dataGridView1.Columns[3].Width = 80;
        dataGridView1.Columns[4].Width = 100;
        dataGridView1.Columns[5].Width = 120;
      }
      catch
      {
        ;
      }
    }
  }
}

Proje lise seviyesidir çokça eksik vardır YİNEDE ihtiyacı olan olabilir ?  herhangi hoşunuza giden bir makalemi paylaşabilirsiniz.İhtiyacınız olan konularıda bildirirseniz bu konulardada makale desteği sağlayabilirim.

Diğer yazılım makalelerimiz için

http://siber.club/