ما در درس امروز کلمات مشابه و مشترک در زبان فارسی و عربی برای شما می خواهیم به ارايه بگذرایم و امیدورایم که این درس برای شما ها مفید باشد

فارسیعربی
مزایا. فایده هافوائد
قصرقصر
ظهرظهرًا
دوران . عصرعصر
سرطانالسرطان
لحظهاللحظه
قبلی. سابقسابق
موسسهمؤسسة
صاحبصاحب
کمالکمال
فرقالفرق
عملعمل
ردیف. صفصف
باطلباطل
صبرصبرة
یک سفارش. امرامر
حتیحتی
اهلأهل
سببالسبب
مجموعهمجموعة
چیزی. شی شی
کفرالکفر
وزنوزن
عقوبتالعقوبة
مثل. مانندمثل
انسان. بشربشر
سریعسریع
زبان. لسانلسان
توازنالتوازن
.جسمالجسم. جسم
توقفتوقف
تجارتالتجارة
مریضمریض
قوتالقوة
مثلمثل
جزیرهالجزيرة
تحتتحت
واضحواضح
سوالسؤال
جدیدجدید
سرعتسرعة
عمرعمر
تاکسیتاكسي
حقیقتالحقيقة
شرالشر
خطاخطأ
قرضقرض
رقمالرقم
مدیرمدیر

ما در مقاله امروز خود کلمات مشابه و مشترک را به شما ارایه دادیم و بعضی از کلمات در تلفظ و نوشتار کمی متفاوت هستند یا می توانند باشد. امیدورایم که این درس برای شما ها مورد پسند قرار گرفته باشد. موفق باشید

در این روزهای قرینطینه از خانه های خود تا می توانید برون نشوید هم برای خود و هم برای کشور و مردم خود که این مرض وا گیر است برای سلامتی مردم هم خود را محافظت کنید هم مردم را