Kişilik; kısaca bir kimseye özgü özelliklerin, manevi ve psikolojik niteliklerin bütünü olarak bilinebilir. Sadece bu kavram yüzyıllardır tartışılmakta, konuyla ilgili farklı görüşler ortaya atılmaktadır. İşte bu görüşlerden yola çıkarak hazırlamış olduğumuz yazıda, kişilik nelerdir, tipleri ve özellikleri nedir sorularının cevaplarını bulacaksınız. kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

Kişilik Nedir? | İstanbul İşletme Enstitüsü

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

Kişilik! Kısaca TDK’deki ilk tanımı bir hiç kimseye has bariz hususiyet, manevi ve psikolojik niteliklerin bütünü, şahsiyet olan ve birkaç değişik anlamı daha olan kelime. Günlük hayatta sık sık kullandığımız bu kelime hakkındaki hepimizin azca fazlaca söyleyeceği bir şey vardır veya olmalıdır diye düşünüyorum. En azından; benlik nelerdir sorusuna eksik-fazla, doğru-yanlış bir halde tamamımız yanıt verebiliriz. Mesela; kimi bu soruya “haiz olduğum karakteristik özellikler” der, kimi de “beni ben meydana getiren şeyler” şeklinde bir yanıt verir. Ve kelimeler her ne kadar değişik olsa da sonuç ve anlatılmak istenen şey hep aynı kalır.

İnsanın davranışları toplamından oluşan kişilik, uzun süreden beri dikkat çeken ve tartışılan bir konu olmuştur. Şu sebeple kişilik hem bireylerin bununla beraber toplumların incelenmesinde baz alınan bir kavramdır. Psikoloji için ayrı camia bilimi için ayrı ehemmiyet taşıyan kişilik terimi hakkındaki düşünürlerden tutun da bilim adamlarına varana kadar pek fazlaca fert değişik teoriler üretmişlerdir. Ve kişilik de öteki pek fazlaca kavram şeklinde sınıflandırılmış, daha rahat düşünce yürütebilmek için birtakım gruplara ayrılmıştır. İşte aşağıdaki başlıklarda da benlik ile alakalı düşünceleri, öne sürülmüş değişik görüşleri, kişilik tiplerini detaylıca inceleyeceğiz.

Kişilik Nelerdir?

Kişilik nedir - msgslfelsefe - Blogcu.com

Kişilik, psikolojide mühim bir yer taşımaktadır ve kişinin benzersiz bir mevcudiyet olmasını sağlamaktadır. Dünya üstünde ne kadar insan var ise, aynı sayıda kişilik bulunmaktadır ve oluşumunda pek fazlaca değişik unsur etken olmaktadır. Fiziksel unsurlardan tutun da ruhsal ve sosyal unsurlara varana kadar farklı ögelerin belirleyici olduğu benlik, spesifik sıfatının kullanımının en müsait olduğu kelimelerden de bir tanesidir.

Kişilik ile sıklıkla karıştırılan ve ekseriyat tarafınca aynı anlamda kullanılan karakter ise genel düşüncenin aksine kişiliğin eş anlamlısı değildir.

Hatta aralarında dikkate kıymet farklılıklar bulunmaktadır. Örnek olarak; karakter kişinin benliğinin başkaları tarafınca değerlendirilmesine denirken kişilik bireyi ötekilerden değişik kılan nitelikleridir. Buna ayrıca; aynı denilebilecek karaktere sahip bir sürü insan olabilirken, aynı kişiliğe sahip asla kimse yoktur. Şu sebeple kişilik eşi benzeri olmayan yegane bir kavramdır.

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

Bireyin karakteri değişkenlik gösterebilme özelliği taşırken, % 50’si genetik faktörlere bağlı olan benlik hiç bir vakit değişmez. Gerçi bu aşamada birtakım uzmanlar kişiliğin kısmen de olsa değişebileceğini savunmaktadır. Sadece genel fikir; kişiliğin oturduktan sonrasında değişmediği yönündedir. Kısacası; doğuştan gelen benlik ile sonradan kazanılan karakter birbiriyle yakından ilgili iki kavram olup, aralarında belli başlı ayrımlar bulunmaktadır.

Fakat en başta da söylediğim şeklinde kişilik üstüne öne sürülen pek fazlaca değişik teori bulunmaktadır. Kavram; tarih süresince değişik biçimlerde tanımlanmış, değişik sınıflara ayrılmıştır. Mesela; bazılarına göre benlik mizaç ile karakterin bütünleşmesinden oluşmaktadır. Daha aleni söylemek gerekirse benlik; kişinin doğuştan gelen biyolojik özellikleri olan mizacı ile aile, öğrenim, camia, inanış şeklinde unsurların etkisiyle kazanılmış olduğu kendine has fikir davranışlarından oluşan karakterinin toplamıdır. Kısaca kişiliğin oluşması için hem mizaç bununla beraber karakter gerekmektedir.

Latince personality sözcüğünün karşılığı olan kişilik, Yunanca persona kelimesinden türetilmiştir.

Ve persona Eski Yunanda, tiyatro oyuncularının kullandıkları maskeler için kullanılan bir kelime olmuştur. Bu ek bilgiyi de araya sıkıştırdığımıza nazaran benlik nelerdir, sorusu üstüne konuşmaya devam edebiliriz.

Örnek olarak; kişilik üstüne meydana getirilen tanımlar içinde Amerikalı bir psikolog olan Gordon Willard Allport’un değişik tanımları bir araya getirerek derlediklerinden doğrusu bahsedebiliriz. Bu aşamada tekrar Amerikalı bir psikolog olan John Broadus Watson’un, kişiliği “kişinin alışkanlıkları toplamı” olarak tanımlarken, psikolog Mark A. May’in ise “insanoğlunun toplumda oynadığı muhtelif roller ve bu rollerin başkaları üstünde yarattığı etkisinde bırakır” tanımını yaptığını görüyoruz.

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

Psikoloji alanında fazlaca sayıda mühim yapıt vermiş Freud ise kişiliğin, üç ana sistem benzer biçimde belirttiği id, ego ve süperego ile oluştuğunu savunmuştur. Freud’un kişilik kuramları içinde yapısal teori olarak belirtilen bu teorisinde, 3 temel birimin birbiriyle ilişki esas alınmaktadır. Yapısal benlik kuramına nazaran doğuştan gelen, temel dürtüleri kapsayan ve bilinçdışı olan id ile iyiyi-kötüyü ayırt etmeye yarayan yüksek kişilik duygusu olan süperego arasındaki ilişkiyi ego sağlamaktadır. Ve sıhhatli bir benlik gelişimi için egonun id ile süperego arasındaki dengeyi sağlayabilmesi gerekmektedir. Demem o ki Freud’un yapısal kişilik kuramının özünde 3 sistem arasındaki ahenkli ilişki esas alınmaktadır.

Sadece kavram üzerine ne kadar değişik tarif yapılırsa yapılsın, kişiliğin benzersiz, ayırt edici ve devamlı olduğu hikayelerinde çoğu zaman ortak bir yargıya varıldığı da karşımıza çıkan bir gerçektir. Peki, benlik tipleri ve özellikleri hikayesinde bu zamana kadar neler söylenmiş? Benzeri olmayan olması durumunda aradaki benzerlikler araştırılarak meydana getirilen değişik sınıflandırmalar neler? Gelin, bunlardan da aşağıdaki başlık altında bahsedelim.

Kişilik Tipleri ve Özellikleri Nelerdir?

Biliminsanları, dört yeni kişilik tipi belirledi | Bilim ve Gelecek

Kişilik tipleri nedir, sorusunu araştırırken karşımıza pek fazlaca değişik gruplandırma çıktığını söyleyerek konuya girelim. Bundan dolayı yüzyıllardır tartışılagelen bir mevzuda değişik görüşlerin ortaya atılması da oldukça olağan bir konum. Aslına bakarsanız aksi ile karşılaşsak ilginç olurdu diye düşünüyorum. Her her neyse, sözü dolandırmadan benlik tipleri hakkındaki ortaya atılmış belli başlı gruplandırmadan bahsetmeye başlamış olalım. Örnek olarak; Alman psikiyatrist Ernst Kretschmer ve W. H. Sheldon kişiliğin dış görünüş ile alakalı bulunduğunu savunarak, terimi 3 değişik gruba ayırmış. Ve Kretschmer, 1920’li yıllarda 200’ün üstünde akıl hastası ile gerçekleştirdiği gözlem nihayetinde beden özelliklerine nazaran belirlediği sınıflandırmasını şöyle yapmış:

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

1) Sheldon ile Kretschmer’e Göre Kişilik Tipleri ve Özellikleri

Kişilik tipleri / Psikoloji / Milliyet Blog

Amerikalı bir psikolog olan William Herbert Sheldon ile Alman psikiyatrist Ernst Kretschmer’in kişilik sınıflandırması birbirinden baz alınarak yapılmıştır.

ilk başlarda Kretschmer’in meydana getirdiği bu sınıflandırmanın bir benzeri de Sheldon tarafınca yapılma. İşte bu sınıflandırmalar hakkındaki öğrenmeniz gerekenler:

Piknik Tipler: Kretschmer; bu grupta yer alanları piknik tipler olarak vasıflandırmış ve akıl hastalığına yakalanacak olurlarsa manik depresif olma risklerinin olduğunu belirtmiş. Sheldon ise orta-kısa boylu, şişman veya kg almaya eğilimli, kısa boyunlu kişileri; rahatına düşkün, dışa dönük, eğlenceyi seven toplumsal bireyler olarak nitelendirerek onlara endomorfik tipler demiş.

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

Atletik Tipler: Kretschmer uzun boylu, kemikli, kaslı vücut yapısına haiz kişileri kendine güvenen, saldırgan, cüretkar ve sık sık iddialaşan tipler olarak belirtilmiş. Ek olarak Kretcshmer; Sheldon’un mezomorfik olarak nitelendirdiği bu grubtakilerin yakalanabileceği akıl hastalığının da şizofreni olabileceğini söylenmiş.

Astenik Tipler: Kretschmer; uzun ve ince vücut yapısına haiz olanlar için astenik tipler diyerek bu yapıda olanların tıpkı atletik tipler şeklinde şeklinde şizofreniye eğilimli bulunduğunu belirtmiş. Sheldon; uzun ve ince vücut yapısına haiz olanları ise mahcup ve kırılgan tipler olarak sınıflandırarak, bu tarz şeyleri ektomorfi sınıfına almış. Bütün bunlara ayrıca; Kretschmer 3 gruba da uymayanlar için Displastik (şekilsiz) tanımını yapmış. Ve bu gruptakileri kendini denetim etmede zorluk çeken, romantik ve içe kapanmış bireyler olarak tanımlayarak, onların cinsi suçlara yatkın olabileceğini öngörmüş.

2) Friedman ile Rosenman’a Göre Kişilik Tipleri ve Özellikleri

Erich Fromm'a Göre 5 Kişilik Tipi — Aklınızı Keşfedin

Kişilik tipleri üstüne önr sürülen değişik görüşlerden bahsederek başlamış olalım. Örnek olarak; Carl Jung’a nazaran, 1920’li yılların başlangıcında yazdığı kitabında da belirttiği şeklinde iki değişik benlik tipi bulunmaktadır. Ve Jung bu tarz şeyleri; içe dönük ve dışa dönük kişilik tipi olarak sınıflandırmıştır. Ondan sonra Berlin doğumlu psikolog Hans Jürgen Eysenck ise kişiliği dışa dönük, nevrotik ve psikotik olmak suretiyle 3 değişik öbek altında incelemiştir. Eysenck’in savını geliştiren Jefferey Alan Gray ise 5 değişik benlik tipi bulunduğunu öne sürerek, Big Five Personality Types (Kişilik Tiplerinde Büyük Beşli) teorisini geliştirdi. Gray’in meydana getirdiği sınıflandırmaya nazaran; itinalı, tecrübeye aleni, dışa dönük, nevrotik ve anlaşılabilir kişilik tipleri bulunmaktadır.

Derhal şimdi detaylıca bahsedeceğimiz kişilik sınıflandırması ise her ikisi de kardiyolog olan Meyer Friedman ve Ray Rosenman tarafınca geliştirilmiştir.

Kişilik tiplerini A ve B olmak suretiyle iki değişik sınıfa ayıran Friedman ile Rosenman, A grubunda yer alanların koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek bulunduğunu belirtmiş. Ve iki kardiyoloğun teorisinde kabaca A kişilik tipi daha saldırgan, sabırsız, tutkulu iken daha basit olanlar için B kişilik tipi tanımı kullanılmış. İşte o kişilik tiplerinin ayrıntılı açıklaması:

A Tipi Kişilik: Kuralcı olan bu kişiler, düzeni ve disiplini yaşamlarının ön planlarına yerleştirirler. Sabırsız olan A tipi kişilikler, istedikleri şeyin derhal olmasını bekler, olmayınca da telaşa kapılıp öfkelenirler. Başarı hırsları ile kendilerini devamlı baskı altında hisseder, deyim yerindeyse “bırak dağınık kalsın” cümlesinden asla fakat asla haz etmezler. Bundan dolayı bunu yapamazlar. Zamana bırakmayı veya kabullenip yollarına devam etmeyi bilmezler. Amacına ulaşamadığında kendilerini dış dünya karşı kapatır ve çoğu zaman işkolik olurlar. Kendilerini devamlı ön planda tutan bu insanoğlu, takıntılı, kinci ve bencildirler. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra zekalarıyla da ön plana çıkarlar. Ve basit olmayı bilmeyen bu kişiler, öteki gruba nazaran kalp hastalıkları yaşamaya fazlaca daha meyillidirler.

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

B Tipi Kişilik: A tipi kişiliğin tam zıttı olan B tipi kişilikte ise işler daha ağırdan alınmaktadır. Sabırsız, telaşlı, işkolik veya kinci olmayan bu kişiler, aile ile iş hayat dengesi hikayesinde fazlaca başarılıdırlar. Fazlaca lüzumlu olmadıkça risk almaz, stresten uzak durur, sükunet içinde yaşamayı tercih ederler. Topluluğa rahatça ahenk sağlar, A tipi kişiliğe nazaran o şekilde deliler şeklinde hırs yapmasalar da başarıyı yakalayabilirler. Bağışlamak, empati yapmak, sempati sezmek şeklinde hususlarda oldukça iyi olan bu kişiler, aza kanaat etmeyi de bilirler. Hem etrafındakileri sevinçli eder bununla beraber stresten uzak durarak kendini sevinçli etmeye çalışır, elastik denilebilecek bir hayat tarzını benimserler.

3) Myers-Briggs Kişilik Tipleri ve Özellikleri

A B C D KİŞİLİK TİPLERİ | Yücel BİNİCİ

Carl Jung’un 1921 senesinde yayınladığı Psychological Types adlı eserinden yola çıkarak meydana getiren kuram ise Myers-Briggs yaklaşımıdır. Katharine Cook Briggs ile kızı Isabel Briggs Myers tarafınca geliştirilen teori (The Myers-Briggs Type Indicator – MBTI), Carl Jung’ın görüşünden yola çıkılarak 1940’li yıllarda ortaya atılmıştır. İçe dönük ve dışa dönük kişiliğin temel yönelim olarak kullanıldığı yaklaşımda, 16 değişik kişilik tipinin olduğu ileri sürülmektedir. Ve bu 16 değişik benlik tipi, 4 temel benlik hususi durumunun değişik kombinasyonları ile oluşmaktadır. Bunlar;

• E (Dışa dönük) – I (İçe Dönük)
• S (Duyusal) – N (Sezgisel)
• T (Düşünen) – F (Hisseden-Romantik)
• J (Yargılayıcı) – P (Kavrayıcı)

Birazdan göreceğiniz şeklinde bu harfler Myers-Briggs modelindeki kişilik tiplerini tanımlamak için kullanılmaktadır.

Harflerin daha detaylı açıklamalarından ise şöyle doğrusu bahsedebiliriz:

E (Dışa Dönük): Dış dünyadan enerji alır, konuşup tartışarak öğrenirler. İnsanlarla haberleşme hikayesinde başarıya ulaşmış olan dışa dönükler, beklemek yerine harekete geçmeyi tercih ederler. Sık sık düşünmeden konuşur, yaşamın her alanında elastikiyet gösterebilirler.

I (İçe Dönük): İç dünyalarından enerji alır, konuşmadan ilkin birkaç defa düşünürler. Kendi kendilerine daha iyi öğrenir, yalnız kendileri için mühim mevzularda elastik davranırlar.

S (Duyusal): Realist olan bu kişiler tecrübelere güvenir, somut olan şeyleri severler. İçinde olduğu zamana odaklıdırlar ve karar alırken sık sık tecrübelerden faydalanırlar.

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

N (Sezgisel): Adından da anlayabileceğiniz şeklinde, sezgiseller daha fazlaca sezgilerine güvenirler. Gerçeklikten ziyade soyutluğu sever, olasılıkları ön planda tutarlar. Süratli karar verir ve kararlarında hislerini baz alırlar.

T (Düşünsel): Mantıklı olan düşünseller, vakalara yansız yaklaşır ve kararlarını her şeyi en ince detayına varana kadar somutlaştırdıktan sonrasında veririler. Sebep-sonuç ilişkisi oluşturmayı sever ve mantıklı olanı tercih ederler.

F (Romantik): Duygusallar ise karar verirken yalnızca mantığı değil başka şeyleri de düşünürler. Hem kendileri bununla beraber çevresindeki kişiler için neyin mühim bulunduğunu ve ortak değerleri önemserler.

J (Yargılayıcı): Netice odaklıdırlar ve sürprizlerden asla hoşlanmazlar. Sistemli hareket etmeyi seven bu kişiler, adımlarını hep planlayarak atarlar.

P (Algılayıcı-Kavrayıcı): Yargılayıcıların aksine akışına bırakmayı bilenler, plan yapmayı fazla sevmez, yaşamın getirdiklerine karşı koymazlar. Sonuçtan ziyade sürece bakan algılayıcılar, yeniliklere aleni olup elastik davranmayı bilirler.

Bu bilgiden de sonrasında gelelim Myers-Brigss yaklaşımındaki kişilik tipleri ve özelliklerine:

Analizciler Grubu:

1. INTJ: Topluluğun % 2’tepsi meydana getiren INTJ’lerin % 2’si adam % 1’i ise kadınlardır. Önder ruhlu olan bu kişiler, hem hayalperest bununla beraber kararlılardır. Araştırmayı sever, bilgiye aç olarak nitelendirilir, sınırlardan hoşlanmazlar. Aynı anda hem bir maceraperest bir idealist bununla beraber paranoyaya varabilecek kadar kuşkucu olabilirler. Görünürdekinin peşinde ne işe yaradığını merak eder, bir çok zamanlarını düşünerek geçirirler.

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

Meşhur INTJ’Ler: Hillary Clinton, Bill Gates, Lewis Carroll, Sir İsaac Newton…

2. INTP: Yaratıcılıkları ile dikkat çeken INTP’ler çoğu zaman düşünür, mimar, bilim insanı şeklinde kişiler olurlar. Parlak fikirleri ve yaratıcı zekaları ile tanınan INTP’ler devamlı düşünür, mantıkla hayal dünyasını birleştirerek asla duyulmamış teoriler üretirler. Aslına bakarsanız tarihteki pek fazlaca ilmi keşfin peşinde da INTP’ler bulunmaktadır.

Meşhur INTP’ler: Albert Einstein, Thomas Jefferson, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Socrates, Marie Curie…

3. ENTJ: Doğuştan önder olan ENTJ’ler parlak girişimlerin arkalarında duran isimlerdir. Hem netice odaklı bununla beraber içe dönük olan ENTJ’ler amaçlarına ulaşmak için hem disiplinli davranır bununla beraber zekalarını kullanırlar. Daima en iyisini yapmak için uğraşır, gücü elde etmeye karşı aşırı arzu duyarlar.

Meşhur ENTJ’ler: Steve Jobs, Harrison Ford, Margaret Thatcher…

4. ENTP: Münakaşa ortamlarından fazlasıyla hoşlanan ENTP’ler, şeytanın avukatları olarak nitelendirilebilecek türden kişilerdir. Özgün fikirleriyle öne çıkmalarına karşın düşüncelerini pratiğe transfer aşamasında pek başarıya ulaşmış olmazlar. Sivri dilleri ve aleni lafları olan ENTP’ler, haiz oldukları özellikleri sebebi ile çoğu zaman peşinden konuşulan, sevilmeyen ve çekilmeyen tiplerdir.

Meşhur ENTP’ler: Mark Twain, Erkek Savage, Sarah Silverman…

Diplomat Grubu:

5. INFJ: Çok ender rastlanan INFJ’ler, hem idealist bununla beraber yardımsever kişilerdir. Terbiye yönünden bir aziz şeklinde nitelendirebilirler ve inandıkları şeyler uğruna tüm hayatlarını feda edebilirler. Zorbalardan hoşlanmaz, eşitliği savunur ve kendilerinden daha büyük amaçlar için savaşırlar.

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

Meşhur INFJ’ler: Nelson Mandela, Martin Luther King, Mother Teresa…

6. INFP: İdealist olmaları ile INFJ’lere benzeyen INFP’ler, fazlaca fena insanlarda bile bir iyilik bulunabileceğine inanırlar. Planlarını; iyilik, güzellik, doğruluk şeklinde kavramları dikkate alarak yapar ve iyi niyetleri ile dikkat çekerler. İletişim kabiliyetleri, sezgi güçleri ve idrak etme yetenekleri ile iyi birer sanatçı da dış ilişkiler uzmanı da olabilirler. Baş koydukları yol içinde yüksek adanmışlıkları ile kendilerini unutup kaybolabilirler.

Meşhur INFP’ler: Johnny Depp, Shakespeare, Björk…

7. ENFJ: Önder ruhlu olan ENFJ’ler, çoğu zaman koç, öğretmen, politikacı, idare edici, mentor şeklinde meslekle edinirler. İnançları ve haberleşme kabiliyetleri ile camia önünde konuşmaktan keyif alır, motive etme hikayesinde yüksek başarı gösterirler. İnandıkları bir dava veya fert için gereğinden fazla fedakarlık yapma eğilimi gösterir, bundan dolayı bazen hayal kırıklığına uğrayabilirler.

Meşhur ENFJ’ler: Barack Obama, Oprah Winfrey…

8. ENFP: Serbest ruh olarak da tanımlanabilecek ENFP’ler, enerjik, aşırı istekli ve bağımsız kişilerdir. Dünyayı görünmüş olduğu şeklinde değil daha derinlere inerek incelerler. Muayyen kalıplar içine sokulmaktan hoşlanmaz, tek düze intizam içinde mutsuzlaşarak yaratıcılıklarını kaybederler.

Meşhur ENFP’ler: Walt Disney, Mark Twain, Robert Downey Jr., Will Smith, Drew Barrymore…

Gözcüler Grubu:

9. ISTF: Çoğunlukla rastlanan ISTF’ler geleneklere ve kurallara bağlı kalmaktan hoşlanan kişilerdir. Repertuvar almayı sever, mantıklı hareket eder, çözümleme kabiliyetlerinden sık sık faydalanır ve görevlerini mutlak bağlılık ile yerine getirirler.

Meşhur ISTF’ler: Sting, Natalie Portman, Denzel Washington…

10. ISFJ: İçe dönük olması durumunda toplumsal ilişkilerinde oldukça başarıya ulaşmış olan ISFJ’ler için işini iyi yapmak öncelikli prensipler arasındadır. Hem cömertlikleri bununla beraber hassasiyetleri ile öne menfaat, buna ayrıca odak noktası olmaktan da hoşlanırlar. Saygı duyulan olmak talep eder ve iyiliğe tahsisat iyilik ile yanıt verirler.

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

Meşhur ISFJ’ler: Vin Diesel, Beyonce…

11. ESTJ: Töre ve intizam yanlısı olan ESTJ’ler, insanları bir araya getirme hikayesinde başarıya ulaşmış kişilerdir. Tembellik yapmaktan hoşlanmaz, bilhassa iş yaşamlarında dürüstlükleri ile öne çıkarlar. Takım emek vermesi hikayesinde başarılıdırlar ve grupta yeteri kadar performans göstermeyen kişilere müdahale etmekten çekinmezler.

Meşhur ISFJ’ler: Frank Sinatra, Kanye West, Kate Middleton, John D. Rockefeller…

12. ESFJ: Ortamın en popülerleri olan ESTJ’ler, organizasyonu meydana getiren, ortaya düşünce atan ve çoğu zaman liderlik meydana getiren kişilerdir. Toplumsal yönleri epey kuvvetli olan bu kişiler, havadan sudan meseleler haricinde ulu amaçlar için de ellerinden geleni yaparlar. Genel geçer kurallara uyar ve takdir edilip pohpohlanmayı severler.

Meşhur ESFJ’ler: Taylor Swift, Bill Clinton, Penelope Cruz, Hugh Jackman…

Kaşifler Grubu:

13. ISTP: Kaşifler grubunda yer edinen ISTP’ler ise merakları ile öne çıkarlar. Bir şeyi parçalara ayırmaktan, onarım etmekten, yeni şeyler üretmekten hoşlanan ISTP’ler mükemmel mühendisler olabilirler. Düşünce üretmek, mesele deşifre etmek, tecrübe etme yapmaktan hoşlanan ISTP’ler, çoğu zaman erkekler arasından çıkarlar. kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir

Meşhur ISTP’ler: Clint Eastwood, Milla Jovovich…

14. ISFP: Renkli ve değişik bir dünyaları olan ISFP’ler, reel sanatkarlar olarak tanımlanmaktadır. İçe dönük olan bu kişiler, yenilenebilmek için sadece kalmaya gereksinim duyarlar. Değişik şeyler denemekten ve edinim edinmekten hoşlanan ISFP’ler tutkularının peşlerinden giderler.

Meşhur ISFP’ler: Michael Jackson, Kevin Costner, Britney Spears…

15. ESTP: İlgi merkezi olmayı seven ESTP’ler, gülmece kabiliyetleri ve çekicilikleri ile her ortamda ışıldayan tiplerdir. Boşa vakit geçirmekten hoşlanmaz, devamlı hareket halinde olurlar. Sezgileri ve gözlm yetenekleri gelişmiş olan ESTP’ler, anı yaşayan, aşırı istekli ve enerjik insanlardır.

Meşhur ESTP’ler: Jack Nicholson, Madonna…

16. ESFP: İçlerinden geldiği şeklinde hareket eden ESFP’ler aniden ortaya çıkıp müzikle uğraşmaya başlayabilirler. İlginin onların üstünde bulunmasına bayılır ve bunun için fazladan gayret sarf ederler. Estetiğe ehemmiyet veren ve bu mevzularda başarıya ulaşmış olan ESFP’ler, bütün bu özelliklerinin yanı sıra diğerlerine karşı da kırılgan davranmayı bilirler.

Meşhur ESFP’ler: Adele, Marilyn Monroe, Jamie Foxx…

Yukarıda kişilik tipleri hakkındaki en bilindik yaklaşımlardan, ana hatlarıyla bahsettik. Fakat bu mevzunun üstüne binlerce sayfalık kitaplar yazılacak kadar geniş bulunduğunu da bilmelisiniz. Tekrar de yüzyıllardır tartışılan ve ilgili yorumları değişkenlik gösterebilen mevzu ile alakalı en mühim şeyleri inceledik diyebilirim. Sonuçta; daha ayrıntılı informasyon edinmek istiyorsanız, nereden başlayacağınızı artık biliyorsunuz ki.

kişilik nedir tipleri ve özellikleri nelerdir