در مقاله امروز ما درباره ارتباط با کلمات مشترگ در زبان فارسی و عربی را برای شما به آرايه می گذاریم امیدواریم که این مقاله برای شما مفید باشد. و ازآن استفاده کنید

 • فارسی ———— عربی
 • قواعد —— القواعد
 • جدید —– جدید
 • خروج —– الجروج
 • عمیق —— عمقی
 • شرف —- شرف
 • نفس —- نفسا
 • طفل. کودک —– الطفل
 • صبح —- صباح
 • سن. سن من —- عمري
 • حیات —– الحیاة
 • قبل —- قبل
 • حتی —– حتی
 • نصف —- نصف
 • موقتی —- موقتاّ
 • معنی —– معني
 • اخبار —– الخبار
 • ساعت ها —– ساعات
 • بدون —– بدون
 • متوقف شود —— توقف
 • موفق باشد —– توفق
 • صحیح —– صحیحة
 • ماده —– المادة
 • غریب —– غربیب
 • تقریبا —– تقریبا
 • کابوس —– کابوس
 • واضح —– من الواضح
 • عملیات —– العملیات
 • ذهن —– ذهن
 • قبول —– قبول
 • حضور —– الحضور
 • آخرت —– آخرة
 • امر. یک سفارش —– امر
 • دفن شده —– دفن
 • خانه منزل —– المنزل
 • جوراب —- الجوارب
 • اداره —– الإدارة
 • مقبول —– مقبول
 • عمیق —- عمیق
 • تغیر —– التغیرة
 • عمق —– عمق
 • وسط —– وسط
 • ضروی —– ضروي
 • اولین اول —– اول
 • زوایه —– زوایة
 • زمان وقت —– وقت
 • رسم —- رسم
 • قلب —- قلب
 • عادی نورمال —– نورمال
 • قدرت —– قدرت

امروز ما در این مقاله در مورد کلمات مشترک در زبان فارسی و عربی بحث کردیم و امیدواریم که مفید بود باشد. و تقربیا زیادتر کلمات باهم شبیه و یکسان بودند. بعضی از کلمات در تلفظ و نوشتاری کمی متفاوت است.

در این روزهای قرینطینه از خانه های خود تا می توانید برون نشوید هم برای خود و هم برای کشور و مردم خود که این مرض وا گیر است برای سلامتی مردم هم خود را محافظت کنید هم مردم را