Bu gün ve bu dersimizde sizler için Türkçe ve İngilizce Ortak Kelimeler #3 ve benzer kelimeleri anlatacağız, ve umarız ki sizler için faydalı ve katkı sağlayacak.

In this day and in this lesson, we will tell you Turkish and English Common Words # 3 and similar words for you, and we hope that it will be useful and helpful for you.

——————————————————————————————————————————————–

Türkçe

 • Enfeksiyon
 • Biology
 • İndustry
 • Navigasyon
 • Format
 • Kariyer
 • Homojen
 • Alternative
 • Ego
 • Perspektif
 • Dedektif
 • Volkanik
 • WebSitesi
 • Otizm
 • Kromozom
 • Perform
 • Jenerasyon
 • Kart
 • Pin
 • DNA
 • Atmosfer
 • Enstitü
 • Slogan
 • Ajan
 • Travma
 • Genetik
 • Aktivasyon
 • Termik
 • Kımız
 • Anatomi
 • İnfeksiyon
 • Antibiyotik
 • Serum
 • Mikser
 • Kamp
 • Taktik
 • Minibüs
 • Diyet
 • Empatik
 • Konfors
 • Robotik
 • Silikon
 • Kapsül
 • Palindrom
 • Fotokopi

İngilizce

 • Infection
 • Biology
 • industry
 • Navigation
 • Format
 • Career
 • Homogeneous
 • Alternative
 • Ego
 • Perspective
 • Detective
 • Volcanic
 • Websites
 • Autism
 • Chromosome
 • Performer
 • Generation
 • Card
 • Pin
 • DNA
 • Atmosphere
 • Institute
 • Slogan
 • Agent
 • Trauma
 • Genetic
 • Activation
 • Thermal
 • Kumiss
 • Anatomy
 • İnfection
 • Antibiotic
 • Serum
 • Mixer
 • Camp
 • Tactics
 • Minibus
 • Diet
 • Empathic
 • Konfors
 • Robotics
 • Silicon
 • Capsule
 • Palindrome
 • Photocopy

———————————————————————————————————————————————-

Bu gün sizlere Tükçe ve İngilizce ortak ve benzer kelimeleri anlatmaya çalıştık ve umarım faydalı olmuştur. Bazı kelimeler okunuşta veya da yazılış biçimi biraz farklı olabilir. Ama çoğu çok benzer ve aynı dır.

Hepinize Başarılar Dileriz.

Today, we tried to tell you common and similar words in Turkish and English and hopefully it was useful. Some words may be slightly different in reading or spelling. But most are very similar and the same.

We wish you all success.

——————————————————————————————————————————————–