ما در درس امروز کلمات مشابه و مشترک در زبان فارسی و عربی برای شما می خواهیم به ارايه بگذرایم و امیدورایم که این درس برای شما ها مفید باشد

فارسی

 • مشکل
 • ویروس
 • به سرعت
 • درمان، علاج
 • قوس
 • وسیع،عرض
 • نشان دادن، عرض کردن
 • بدن، جسم
 • جعبه، صندوق
 • پاسخ، جواب
 • مرد، انسان
 • احساس
 • یک جرم، جریمه
 • مشغول
 • افتراء
 • حضور
 • حلال
 • اسرار
 • محل، مکان
 • تحمیل کردن، فرض
 • مردم، اشخاص
 • مکتوب
 • کتاب
 • قلب
 • عفو
 • تاثیر
 • امانت
 • آفرین
 • دفتر
 • زاویه
 • خط
 • خطا
 • حقیقت
 • مال
 • فقیر
 • شخص
 • حتی
 • درس
 • برکت
 • قبیله
 • ببخشید،عفو
 • قوت، قدرت
 • مصیبت، بلاء
 • سرمایه،مال
 • ذهن، عقل
 • رئيس جمهور، رئيس
 • مال خود، ملک
 • زندگی، حیات
 • معاش، رزق

عربی

 • المشکله
 • الفيروس
 • بسرعه
 • علاج
 • قوس
 • عریض
 • عرض
 • الجسم
 • الصندوق
 • جواب
 • انسان
 • احساس
 • جریمه
 • مشغول
 • افتراء
 • حضور
 • حلال
 • اسرار
 • مکان
 • فرض
 • اشخاص
 • مكتوبة
 • كتاب
 • قلب
 • مغفرة، عفو
 • التأثير
 • أمانات
 • عمل جيد، آفرین
 • دفتر
 • زاوية
 • خط
 • خطأ
 • حقيقة
 • مال
 • فقير
 • الشخص
 • حتى في، حتی
 • درس
 • بركة
 • قبيلة
 • عفوا
 • قوتة
 • بلاء
 • مال
 • عقل
 • رئيس
 • ملک
 • حیات
 • رزق

ما در مقاله امروز خود کلمات مشابه و مشترک را به شما ارایه دادیم و بعضی از کلمات در تلفظ و نوشتار کمی متفاوت هستند یا می توانند باشد. امیدورایم که این درس برای شما ها مورد پسند قرار گرفته باشد. موفق باشید